> محصول > شمع > خطاطی

شمع تزئینی بسیار زیبا با آیه های قرآنی ( این شمع جزو کارهای دکوری بوده و قابل روشن شدن نمی باشد)

-