> محصول > دکوری ، چوبی > مجسمه

مجسمه پرنده فیروزه ای رنگ برای گذاشتن داخل باکس ها و طبقه های تزئینی بسیار مناسب است.

-